KOLEJNE EDYCJE ŚFS

11.05.2018

XXXV edycja ŚFS - weryfikacja wniosków

Ze względu na natężenie prac w biurze fundacji oraz ilość złożonych podań, weryfikacja wniosków przedłuży się.
Zakończenie weryfikacji wniosków planuje się na koniec czerwca. Proszę spodziewać się decyzji o przyznaniu stypendium w połowie lipca 2018 r.


20.03.2018 r.

Wnioski do XXXV edycji ŚFS

Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:
•osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
•udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
•są zameldowani w województwie śląskim (ZAMELDOWANIE STAŁE);
•nie ukończyli 24 roku życia.

WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE.

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:


1.dokumenty stwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, tj.:

•zaświadczenie o wysokości zarobków za okres TRZECH MIESIĘCY poprzedzających złożenie wniosku osób pozostających zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (ZAŚWIADCZENIE OD PRACODAWCY)

i/lub

•zaświadczenie o dochodach za ROK 2016 przypadku osób prowadzących działalność; (Z URZĘDU SKARBOWEGO)

ALIMENTY WLICZAJĄ SIĘ DO DOCHODU.
JEŚLI RODZEŃSTWO PROWADZI JUŻ WŁASNE GOSPODARSTWO DOMOWE, TO NIE WLICZA SIĘ DO DOCHODU.
OBOWIĄZKIEM WNIOSKODAWCY JEST WYKAZANIE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ POPRZEZ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.

2.zaświadczenie wydane przez władze macierzystej uczelni wyższej stwierdzające wysokość uzyskanej przez wnioskodawcę średniej w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku;

3.potwierdzone przez władze uczelni oświadczenie studenta o przyznanych lub nie, na okres najbliższych pięciu miesięcy od daty sporządzenia wniosku, stypendiach socjalnych i/lub naukowych;

STYPENDIA NIE WLICZAJĄ SIĘ DO DOCHODU.

4.kserokopia dowodu osobistego stwierdzająca fakt STAŁEGO ZAMELDOWANIA wnioskodawcy na terenie województwa śląskiego oraz dowody tożsamości wszystkich pozostałych członków rodziny wspólnie zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą (legitymacje szkolne/studenckie lub dowody osobiste).

ZAMELDOWANIE STAŁE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JEST WARUNKIEM KONIECZNYM.
DOWÓD TOŻSAMOŚCI SUGERUJE TAKŻE OBYWATELSTWO POLSKIE.

OSOBY Z ZAMELDOWANIEM STAŁYM NA TERENIE ŚLĄSKA, A STUDIUJĄCE W INNYM WOJEWÓDZTWIE MOGĄ WNIOSKOWAĆ O STYPENDIUM ŚFS.
OSOBY STUDIUJĄCE NA ŚLĄSKU, A Z ZAMELDOWANIEM STAŁYM Z INNEGO WOJEWÓDZTWA NIE MOGĄ WNIOSKOWAĆ O STYPENDIUM ŚFS.

Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 15 KWIETNIA 2018 r. na adres:
Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20, 40-116 Katowice


Dziękujemy za wsparcie

Śląski Fundusz Stypendialny dziękuję za wsparcie w promocji naboru do XXXV edycji stypendium ŚFS.
W szczególności za zaangażowanie dziękujemy:

- Uczelniom Wyższym, w tym otwarcie reklamujących naszą działalność: Politechnice Śląskiej, Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Uniwersytetowi Śląskiemu, Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach, Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Bielskiej Szkole Wyższej im J. Tyszkiewicza.

- oraz mediom wspierającym naszą działalność:

Dziękujemy i zapraszamy do odwiedzania stron internetowych oraz szerzenia informacji o możliwościach uzyskania stypendium.


8 lutego 2018 r.

Trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego!

Z przyjemnością informujemy, że trwa nabór wniosków do XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Będzie on trwał do 15 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:
•osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
•udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
•są zameldowani w województwie śląskim;
•nie ukończyli 24 roku życia.


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną zimową sesję egzaminacyjną i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 15 kwietnia 2018 r. na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20, 40-116 Katowice

NABÓR TRWA OD 15 LUTEGO DO 15 KWIETNIA 2018 ROKU.
Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!


Informujemy, że Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego w Katowicach jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz posiadającą status organizacji pożytku publicznego .

Osoby fizyczne mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego należnego podatku dochodowego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez Śląski Fundusz Stypendialny.

Szczegółowe informacje na ten temat:

Numer konta na które można dokonywać wpłat dla Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach z tytułu 1% podatku dochodowego to:
Bank PKO S.A.
21 1240 4227 1111 0000 4848 4109Darmowe pozycjonowanie stron funduje firma Top Solutions
projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny