KOLEJNE EDYCJE ŚFS

XXXVI edycja Śląskiego Funduszu Stypendialnego

Informujemy, że trwa ocena wniosków do XXXVI edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Wnioski można było przysyłać w terminie od 5 listopada do 31 grudnia 2018 r.
Wybrane osoby poinformujemy mailowo i telefonicznie.


Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:
•osiągnęli w poprzednim semestrze średnią ocen minimum 4,5;
•udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
•są zameldowani w województwie śląskim (zameldowanie stałe);
•nie ukończyli 24 roku życia.


Wnioski do XXXVI edycji ŚFS

Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się studenci studiów wyższych, którzy:

•osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen minimum 4,5;
•udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
•są zameldowani w województwie śląskim (ZAMELDOWANIE STAŁE);
•nie ukończyli 24 roku życia.

WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE WARUNKI MUSZĄ BYĆ SPEŁNIONE.

NIEZBĘDNE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:


1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, tj.:

zaświadczenie o wysokości zarobków za okres TRZECH MIESIĘCY poprzedzających złożenie wniosku osób pozostających zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych (OD PRACODAWCY)
lub
zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny za ostatni rok rozliczeniowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych albo zaświadczenia o niefigurowaniu w ewidencji podatników podatku dochodowego (Z URZĘDU SKARBOWEGO)
lub
zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku
lub
inne zaświadczenia stwierdzające wysokość uzyskanych dochodów przez członka rodziny.

ALIMENTY WLICZAJĄ SIĘ DO DOCHODU.
JEŚLI RODZEŃSTWO PROWADZI JUŻ WŁASNE GOSPODARSTWO DOMOWE, TO NIE WLICZA SIĘ DO DOCHODU.
OBOWIĄZKIEM WNIOSKODAWCY JEST WYKAZANIE TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ POPRZEZ ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU.

2. zaświadczenie wydane przez władze macierzystej uczelni wyższej stwierdzające wysokość uzyskanej przez wnioskodawcę średniej w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku;

3. potwierdzone przez władze uczelni oświadczenie studenta o przyznanych lub nie, na okres najbliższych pięciu miesięcy od daty sporządzenia wniosku, stypendiach socjalnych i/lub rektora dla najlepszych studentów;

STYPENDIA NIE WLICZAJĄ SIĘ DO DOCHODU.

4. oświadczenie o miejscu zameldowania wypełnione przez wnioskodawcę, stwierdzające fakt zameldowania wnioskodawcy na terenie województwa śląskiego, zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie www.sfs.katowice.pl.

ZAMELDOWANIE STAŁE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO JEST WARUNKIEM KONIECZNYM.
OSOBY Z ZAMELDOWANIEM STAŁYM NA TERENIE ŚLĄSKA, A STUDIUJĄCE W INNYM WOJEWÓDZTWIE MOGĄ WNIOSKOWAĆ O STYPENDIUM ŚFS.
OSOBY STUDIUJĄCE NA ŚLĄSKU, A Z ZAMELDOWANIEM STAŁYM Z INNEGO WOJEWÓDZTWA NIE MOGĄ WNIOSKOWAĆ O STYPENDIUM ŚFS.

5. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego wypełnione przez wnioskodawcę, zgodne ze wzorem zamieszczonym na stronie www.sfs.katowice.pl.

6. klauzula informacyjna dla wnioskodawcy ŚFS, zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie www.sfs.katowice.pl.

7. oświadczenie RODO – zgoda na przetwarzanie danych wnioskodawcy ŚFS, zgodna ze wzorem zamieszczonym na stronie www.sfs.katowice.pl.


Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 31 grudnia 2018 r. na adres:
Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20, 40-116 Katowice


Informujemy, że Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego w Katowicach jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego oraz posiadającą status organizacji pożytku publicznego .

Osoby fizyczne mogą zadecydować o przekazaniu 1% swojego należnego podatku dochodowego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez Śląski Fundusz Stypendialny.

Szczegółowe informacje na ten temat:

Numer konta na które można dokonywać wpłat dla Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego w Katowicach z tytułu 1% podatku dochodowego to:
Bank PKO S.A.
21 1240 4227 1111 0000 4848 4109

Darmowe pozycjonowanie stron funduje firma Top Solutions

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny