KOLEJNE EDYCJE ŚFS

Statut Fundacji

I. Postanowienia ogólne


§ 1

1. Fundacja – Śląski Fundusz Stypendialny, zwana dalej \"Fundacją\", ustanowiona aktem notarialnym Rep. A Nr 579/2001 sporządzonym w dniu 22 stycznia 2001 roku, przed notariuszem mgr Jackiem Wojdyło z Kancelarii Notarialnej w Katowicach, prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
o fundacjach (Dz.U.Nr 46 z 1991 roku poz.203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundację ustanowiło ośmiu fundatorów, wymienionych na ostatniej stronie niniejszego Statutu.
3. Fundacja posiada osobowość prawną.
4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.


§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć przedstawicielstwa w kraju i zagranicą oraz wyodrębnione organizacje jednostki.
4. Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja – Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego\".


§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.


II. Majątek Fundacji


§ 4

1. Majątek Fundacji stanowi kwota 120.000 Zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) zwana funduszem założycielskim, przyznana Fundacji przez Fundatorów w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz dochody uzyskiwane przez Fundację w toku jej działalności.
2. Fundusz założycielski w kwocie 60.000 Zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) może być przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Dochodami Fundacji są w szczególności:
a) darowizny, spadki, zapisy,
b) subwencje, dotacje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe od osób prawnych i fizycznych,
c) dochody ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych, organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
d) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji,
e) zyski z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
g) odsetki bankowe,
h) dochody z udziałów posiadanych w podmiotach gospodarczych.
4.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


§ 5

Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.


§ 6

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


III. Cele Fundacji


§ 7

Celem Fundacji jest rozwój oraz upowszechnianie oświaty i nauki, a także promowanie wybitnych osiągnięć tym zakresie.


§ 8

Cele określone w § 7. Fundacja realizuje poprzez:
a) tworzenie programów stypendialnych,
b) udzielanie wsparcia programom edukacyjnym oraz programom promującym talenty i wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
c) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności edukacyjnej,
d) merytoryczne i finansowe wspieranie szczególnie wartościowych działań w zakresie edukacji,
e) upowszechnianie wiedzy,
f) współprace z organizacjami samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz ze środkami masowego przekazu,
g) zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
h) fundowanie corocznych nagród za wybitne osiągnięcia w zakresie edukacji dzieci i młodzieży,
i) fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży, uzyskujących wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i oświaty,
j) działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności uzdolnionych dzieci i młodzieży przez dofinansowanie opłat za kursy, szkolenia i udział w konkursach,
k) skupianie wokół celów Fundacji przedstawicieli nauki i oświaty, w kraju i za granicą.


§ 9

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać, organizacyjnie lub finansowo, działalność innych podmiotów, osób fizycznych prawnych, instytucji i organizacji, jeżeli działalność ta jest zbieżna z celami Fundacji.


IV. Organy Fundacji


§ 10

1.Organizacjami Fundacji są:
a) Zebranie Fundatorów,
b) Rada Fundacji,
c) Zarząd,
2.Wybory do poszczególnych organów Fundacji odbywają się w głosowaniu tajnym.
3.Kandydatów, zgłaszanych przez obecnych uprawnionych do głosowania, umieszcza się na karcie wyborczej w kolejności alfabetycznej.
4.Do poszczególnych organów wchodzą osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów.


A. Zebranie Fundatorów


§ 11

1. Zebranie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji
2. Zebranie Fundatorów tworzą Fundatorzy – Założyciele Fundacji.
3. Zebranie Fundatorów może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub wspomagają jej działalność inny sposób.


§ 12

1. Zebranie Fundatorów zbiera się, co najmniej raz w roku.
2. Zebranie Fundatorów zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na podstawie uchwały Rady Fundacji.
3. Zebranie Fundatorów zwołuje się pisemnie. Zawiadomienie wysyła się co najmniej na 14 dni przed datą zebrania.


§ 13

1. Do zadań Zebrania Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji oraz przyjmowanie ich rezygnacji z członkostwa w Radzie
b) przyjmowanie informacji Rady Fundacji o działalności i rozwoju Fundacji,
c) zatwierdzanie regulaminu działania Rady,
d) uchwalanie głównych kierunków działania Fundacji i kontrola ich realizacji,
e) zatwierdzanie strategii i programów działania opracowanych przez Zarząd Fundacji
f) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd lub Radę Fundacji,
g) ustanawianie zasad dotowania i subwencjonowania ze środków Fundacji,
h) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu , bilansu za rok ubiegły oraz preliminarz budżetu rocznego
i) udzielanie absolutorium Zarządowi,
j) zatwierdzanie uchwał Rady Fundacji w sprawach,
§ kierunków, form i zakresu prowadzenie działalności gospodarczej ,
§ powoływania jednostek organizacyjnych Fundacji oraz jej przedstawicielstw,
§ udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.
k) podejmowanie uchwał w sprawi zmiany statutu Fundacji, jej połączenia lub likwidacji.
2. Zebranie Fundatorów ma prawo żądania od Zarządu i Rady Fundacji przedstawienia mu wszelkich dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.


§ 14

Uchwały Zebrania Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Zebrania Fundatorów w sprawach:
a) zmiany statutu Fundacji,
b) likwidacji Fundacji
c) połączenia jej z inną fundacją, zapadają większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy Fundatorów.


B. Rada Fundacji


§ 15

1. Rada Fundacji składa się z od pięciu do dziewięciu osób, powołanych przez Zebranie Fundatorów.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady.


§ 16

Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata.


§ 17

1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej trzy razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub, co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji. Zebranie powinno się odbyć w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.


§ 18

1. Każdy członek Rady ma jeden głos.
2. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Przy równej liczbie głosów - decyduje głos Przewodniczącego.
3. Uchwały Rady Fundacji są wiążące dla Zarządu Fundacji.
4. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.


§ 19

W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.


§ 20

Do zakresu kompetencji Rady Fundacji należy:
a) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
b) kontrolowanie działalności Zarządu Fundacji oraz wydzielonych jednostek organizacyjnych Fundacji,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
d) opiniowanie strategii i programów działania Fundacji,
e) opiniowanie preliminarza budżetu rocznego Fundacji,
f) przyjmowanie okresowych sprawozdań i informacji z działalności Fundacji,
g) uchwalanie zaleceń co do kierunków działalności Fundacji,
h) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zbywania, nabywania lub obciążania
nieruchomości Fundacji,
i) zatwierdzanie ustanowionej przez Zarząd organizacji wewnętrznej Fundacji,
j) podejmowanie uchwał w sprawach:
• kierunków, form i zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
• powoływania jednostek organizacyjnych Fundacji oraz jej przedstawicielstw,
• udziału Fundacji w spółkach prawa handlowego, fundacjach, stowarzyszeniach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,
k) ustalanie regulaminu działania Rady,
l) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
m) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.


§ 21

Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu przedstawienia jej wszelkich dokumentów sprawozdań i wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.


C. Zarząd Fundacji


§ 22

1. Zarząd Fundacji może składać się z jednej do trzech osób.
2. Zarząd powoływany jest przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję, z zastrzeżeniem ust. 3 i 6. .
3. Pierwsza kadencja Zarządu trwa sześć miesięcy.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
5. Fundator nie może zostać członkiem Zarządu.
6. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji, okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.


§ 23

1. Członkostwo w Zarządzie wygasa wraz z upływem kadencji, na skutek śmierci, rezygnacji lub odwołania.
2. Rada Fundacji może odwołać członka Zarządu w każdym czasie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków.


§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowo-gospodarczej.
2. Zarząd dysponuje majątkiem Fundacji w sposób zgodny z jej celem, uchwałami Zebrania Fundatorów, Rady Fundacji przepisami prawa i postanowieniami niniejszego statutu.
3. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji i wszelkich działań w imieniu i na rzecz Fundacji, niezastrzeżonych Statutem dla innych organów Fundacji, a w szczególności:
a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) opracowywanie strategii i programów działania,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
d) sporządzanie sprawozdań i informacji z działalności Fundacji,
e) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów,
f) ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g) realizowanie uchwał Rady Fundacji i Zebrania Fundatorów.


§ 25

1. Zarząd składa Zebraniu Fundatorów pisemne sprawozdanie z działalności, bilans za rok ubiegły oraz preliminarz dochodów i wydatków na rok przyszły.
2. Preliminarz, o którym mowa w ust. l staje się wiążący po zatwierdzeniu przez Zebranie Fundatorów.
3. Zarząd Fundacji składa corocznie sprawozdanie z działalności Fundacji Ministrowi Edukacji Narodowej.


§ 26

1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów.
2. Do ważności uchwał Zarządu w sprawach zbywania, nabywania lub obciążania nieruchomości Fundacji konieczna jest jednomyślna uchwała wszystkich członków Zarządu, zatwierdzona przez Radę Fundacji.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy jego członkowie wyrażą zgodę na tę formę głosowania.


§ 27

Zarząd działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez siebie i zatwierdzonym przez Radę Fundacji.


§ 28

1. Składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji wymaga podpisu Prezesa Zarządu -jednoosobowo lub pozostałych 2 członków Zarządu - łącznie.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji.


§ 29

1. Zarząd Fundacji wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.
2. Biurem kieruje Prezes Zarządu Fundacji.
3. Organizację i tryb pracy Biura określa regulamin Biura zatwierdzony przez Zarząd.


V. Działalność gospodarcza


§ 30

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:
a) działalność poligraficzną i wydawniczą oraz sprzedaż wydawnictw,
b) organizowanie wystaw, targów oraz doradztwo w tym zakresie;
c) doradztwo techniczne, ekonomiczne i organizacyjne,
d) produkcję i nagrywanie kaset video i magnetofonowych,
e) prowadzenie kursów szkoleniowych, w tym nauki języków obcych oraz komputerowych,
f) wykonywanie ekspertyz,
g) usługi w zakresie organizowania konferencji,
h) usługi w zakresie informatyki,
i) organizowanie systemów łączności, w tym sieci Internet,
j) usługi promocyjne, reklamowe i marketingowe,
k) handel artykułami przemysłowymi.
3. Działalność gospodarcza może polegać na wniesieniu do spółki handlowej majątku
Fundacji w wysokości określonej uchwałą Zebrania Fundatorów. Fundacja może również tworzyć spółki prawa handlowego z innymi podmiotami oraz nabywać udziały i akcje innych spółek.


§ 31

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie jednostki.
2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji. Wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi kierują ich kierownicy powoływani przez Zarząd.
3. Przedmiot działalności jednostek oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników określają regulaminy organizacyjne jednostek, ustanowione przez Zarząd Fundacji.


VII. Zmiany w statucie


§ 32

1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zebranie Fundatorów.
2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.


§ 33

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zebranie Fundatorów na wniosek Rady Fundacji.


VIII. Likwidacja Fundacji


§ 34

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego była ustanowiona lub w razie wyczerpania jej środków finansowych i majątku, w stopniu uniemożliwiającym dalszą jej działalność.
2. O likwidacji Fundacji decyduj e Zebranie Fundatorów.
3. Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej o likwidacji Fundacji.


§ 35

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zebranie Fundatorów.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji,
b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli,
c) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań,
d) wezwanie wierzycieli Fundacji, w trybie ogłoszeń prasowych, do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia.
e) ściągnięcie wierzytelności i spieniężenie majątku Fundacji,
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspo¬kojeniu wierzycieli,
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru.


§ 36

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5 ust.4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.


§ 37

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny