KOLEJNE EDYCJE ŚFS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY ZE ŚRODKÓW
ŚLĄSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
im. Adama Graczyńskiego

§ 1

O pomoc ze środków Śląskiego Funduszu Stypendialnego mogą ubiegać się słuchacze uczelni wyższych, publicznych i niepublicznych, na stałe mieszkający na terenie województwa śląskiego.


§ 2

Śląski Fundusz Stypendialny realizuje swoje zadania statutowe na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności śląskiej młodzieży w szczególności poprzez:
1.fundowanie stypendiów podstawowych,
2.fundowanie stypendiów celowych na naukę języków obcych,
3.fundowanie komputerów i zestawów komputerowych.


§ 3

Pomoc ze środków ŚFS może być przyznana słuchaczom uczelni wyższych wszystkich lat, którzy spełniają poniższe kryteria:
1.udokumentują trudną sytuację materialną – dochód rodziny wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskującym o pomoc studentem, nie może być wyższy niż 870 zł (brutto) na jednego jej członka,
2.w terminie zaliczyli semestr, a ponadto uzyskali średnią ocen w przedziale 4,5 – 5,0 (w czterostopniowej skali ocen) lub w przypadku niepublicznych uczelni wyższych stosujących inne skale ocen, średnią co najmniej równej średniej ocen na danej uczelni,
3.studiują na kierunku zgodnym z preferencjami zawodowymi rynku pracy w województwie śląskim.


§ 4

1.Stypendium ŚFS może zostać przyznane maksymalnie na czas trwania jednego semestru, czyli okres 5 miesięcy.
2.W zależności od okresu na jaki zostało przyznane stypendium, kwota stypendium przekazywana jest w ratach miesięcznych na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy nie później niż w ostatnim dniu każdego miesiąca.
3.Stypendium może być przyznane, w zależności od decyzji Rady Fundacji, w pełnej lub częściowej wysokości.
4.Miesięczna kwota stypendium przyznanego w pełnej wysokości może wynosić nie więcej niż kwota określona, jako zwolniona od podatku dochodowego, której wysokość wynika z właściwych przepisów podatkowych.
5.Otrzymanie stypendium jest jednostronnym aktem woli i suwerenną decyzją władz Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Fakt, że student może otrzymać stypendium lub inną pomoc materialną Fundacji nie oznacza, że student ma prawo do stypendium lub innej pomocy materialnej ŚFS.
6.Stypendium ze środków Śląskiego Funduszu Stypendialnego może zostać przyznane wyłącznie na cele naukowe, czyli zdobywanie wiedzy i umiejętności z dziedziny będącej przedmiotem studiów wyższych, również poprzez zdobywanie koniecznych pomocy naukowych i dydaktycznych potrzebnych do osiągnięcia w/w celów.


§ 5

Kolejne programy pomocowe organizowane są przez Zarząd Fundacji ŚFS w miarę posiadanych środków finansowych.


§ 6

1.Wniosek o przyznanie pomocy ze środków finansowych Śląskiego Funduszu Stypendialnego powinien być sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego “Regulaminu.
2.Do wniosku powinny być załączone:
a)dokumenty stwierdzające wysokość dochodów rodziców lub opiekunów oraz pozostałych członków rodziny wspólnie zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą;
b)potwierdzone przez władze uczelni oświadczenie studenta o przyznanych lub nie, na okres najbliższych pięciu miesięcy od daty sporządzenia wniosku, stypendiach socjalnych i /lub naukowych;
c)zaświadczenie wydane przez władze uczelni wyższej stwierdzające:
- wysokość uzyskanej przez wnioskodawcę średniej ocen za poprzedzający złożenie wniosku semestr,
- wysokość średniej ocen w danej uczelni w przypadku stosowania skali ocen innej niż pięciostopniowa;
d)kserokopia dowodu osobistego stwierdzająca fakt zameldowania wnioskodawcy na terenie województwa śląskiego.
3.Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wskazujące na szczególne osiągnięcia studenta w wybranej dziedzinie nauki lub przedmiocie zainteresowania.
4.Wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w terminie każdorazowo ustalonym przez Radę Fundacji nie później jednak niż do 10 października każdego roku – na semestr zimowy oraz do dnia 28 lutego każdego roku na semestr letni. Zarząd fundacji zastrzega sobie prawo do zmiany wcześniej wyznaczonych terminów.
5.Wnioski należy kierować do Zarządu Fundacji Śląski Fundusz Stypendialny na adres 40-045 Katowice, ul. Astrów 10. Wszystkie informacje dotyczące Fundacji oraz kolejnych programów stypendialnych znajdują się na stronie internetowej www.sfs.katowice.pl
6.Student jest zobowiązany do zwrotu wartości pomocy otrzymanej w ramach środków materialnych Fundacji ŚFS, w przypadku gdy dane wskazane przez wnioskodawcę były nieprawdziwe.


§ 7

1.Dostarczone w wymaganym terminie wnioski o pomoc ŚFS rozpatrywane są przez zarząd Fundacji pod względem formalnym oraz merytorycznym.
2.Wnioski nie spełniające wymagań określonych w §6 niniejszego “Regulaminu” nie będą rozpatrywane.
3.Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji do akceptacji propozycje przyznania pomocy w zakresie wybranych wniosków wraz z możliwymi formami pomocy określonymi w §2 niniejszego “Regulaminu”.


§ 8

1.Rada Fundacji w drodze uchwały zatwierdza przedstawione przez Zarząd propozycje przyznania pomocy ze środków Fundacji.
2.Decyzja Rady Fundacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


Prezes Zarządu Fundacji
Śląski Fundusz Stypendialny
Wojciech Nizielski

projekt Doroty Howikowicz

NASI DARCZYŃCY TO M.IN.

© copyrights by Śląski Fundusz Stypendialny